Site owners

  • Hieu Huynh Trung
  Home‎ > ‎

  Giải phẫu - Sinh lý người

  Môn học : Giải phẫu - Sinh lý người 
  -Thông tin môn học Giải phẫu - Sinh lý người (theo tín chỉ)
      - Quy định đánh giá học phần :
          - http://www.upes.edu.vn/quyetdinh.asp?n=91
          - http://www.upes.edu.vn/daotao/index.htm (xem mục Thông báo/ Một số quy định trong đào tạo tín chỉ)
  - Bài giảng PowerPoint
  - Câu hỏi thảo luận - ôn tập
  Comments