Home‎ > ‎

Giải phẫu - Sinh lý người

Môn học : Giải phẫu - Sinh lý người 
-Thông tin môn học Giải phẫu - Sinh lý người (theo tín chỉ)
    - Quy định đánh giá học phần :
        - http://www.upes.edu.vn/quyetdinh.asp?n=91
        - http://www.upes.edu.vn/daotao/index.htm (xem mục Thông báo/ Một số quy định trong đào tạo tín chỉ)
- Bài giảng PowerPoint
- Câu hỏi thảo luận - ôn tập
Comments