Home‎ > ‎Bài viết - Tài liệu‎ > ‎

Tài liệu tham khảo

- Trường ĐHSP TDTT TPHCM (2006), Giáo trình Giải phẫu học TDTT, NXB TDTT, Hà Nội
- Trường ĐHSP TDTT TPHCM (2009), Giáo trình Sinh lý học TDTT, NXB TDTT, Hà Nội
- Tröôøng ÑH Y Haø Noäi (1999), Giaûi Phaãu Ngöôøi, Taäp 1 vaø 2, NXB Y hoïc
( Chuû bieân : Trònh vaên Minh)
- Nguyeãn Quang Quyeàn (1999), Baøi Giaûng Giaûi Phaãu Hoïc, taäp 1 vaø 2, NXB Y hoïc